Fyzika – 1. ročník

Probraná témata

Kinematika

 • Měření pohybu
 • Změna veličiny
 • Rychlost
 • Rovnoměrný pohyb
 • Zrychlení
 • Rovnoměrně zrychlený pohyb
 • Souřadnice
 • Vektory
 • Znaménka

Pohyb po kružnici

 • Rovnoměrný pohyb po kružnici
 • Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

Dynamika

Laboratorní práce

Pomůcky

 • propisovačka, tužka, případně barevné tužky (jiné než fixy)
 • pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko
 • kalkulačka (doma k ní najít návod)

Doporučená literatura

 • BEDNAŘÍK, Milan, Petr BUJOK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika. Dot. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro střední školy. ISBN 8090161936.
 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Dotisk 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2006, ISBN 978-80-7196-307-3.
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-266-3.
 • http://www.jreichl.com/fyzika/fyzika.htm
 • https://khanovaskola.cz

Pravidla klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

 1. Po dvou až třech hodinách krátká prověrka, pro klasifikování je třeba napsat minimálně 80 %.
 2. Dvě až tři souhrnné prověrky za pololetí, napsání všech je nutnou podmínkou pro klasifikaci.
 3. Známka z opravné prověrky se spočte jako součet dvojnásobku nové známky a původní známky dělený třemi.
 4. Ústní zkoušení, referáty, prezentace – počet zkoušení závisí na zapojení jedince do práce v hodinách.
 5. Laboratorní práce – hodnocen bude protokol o laboratorní práci, v hodnocení protokolu je zahrnuto i provádění vlastního měření. Pro klasifikování je třeba aspoň 80% účast na měřeních doplněná zpracováním příslušného protokolu.
 6. Domácí práce – v rámci náhodné kontroly je může učitel klasifikovat. Nepřítomnost na vyučování není důvodem k neodevzdání práce. Při neplánované nepřítomnosti studenta při odevzdávání práce, odevzdá student práci do první hodiny fyziky po svém příchodu do školy.
 7. V případě distanční výuky je účast v Google Učebně povinná. Výsledky elektronických testů se počítají do výsledné známky. Domácí práce se odevzdávají elektronicky.
 8. Předběžná známka se určí takto:
 •  výborně – Ø do 1,80
 • chvalitebně – Ø do 2,60
 • dobře – Ø do 3,40
 • dostatečně – Ø do 4,20
 • nedostatečně – Ø přes 4,20

Pak se zohlední studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený oproti předchozímu období.

Konzultace

Po vzájemné dohodě.