Fyzika – 3. ročník

Probraná témata

Kmitavý pohyb a mechanické vlnění

 • Periodické děje, harmonický pohyb
 • Fáze kmitavého pohybu
 • Složené kmitání
 • Dynamika kmitavého pohybu
 • Kyvadlo
 • Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
 • Nucené kmitání, rezonance
 • Vznik a druhy vlnění
 • Rovnice postupného vlnění
 • Interference vlnění
 • Huygensův princip
 • Odraz, lom a ohyb vlnění
 • Stojaté vlnění, chvění předmětů

Střídavý proud

 • Střídavé napětí
 • Odpor v obvodu střídavého proudu
 • Impedance v obvodu střídavého proudu
 • Sériový rezonanční RLC obvod
 • Výkon střídavého proudu

Elektřina a magnetismus v praxi

 • Třífázová soustava střídavého napětí
 • Elektromotory
 • Transformátory
 • Elektromagnetické kmitání, oscilační obvod
 • Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění
 • Analogové a digitální zachycení skutečnosti
 • Přenos signálu pomocí rádiových vln

Optika

Šíření světla

 • Světlo, šíření světla
 • Odraz světla
 • Lom světla
 • Úplný odraz světla

Optická zobrazení

 • Vznik obrazu, dírková komora
 • Rovinné zrcadlo
 • Duté zrcadlo
 • Vypuklé zrcadlo
 • Zobrazení spojkou
 • Zobrazení rozptylkou
 • Oko a vady zraku
 • Optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled, fotoaparát)

Vlnové vlastnosti světla

 • Disperze světla, barvy
 • Interference světla
 • Interference na tenké vrstvě
 • Ohyb světla na překážkách a na mřížce
 • Polarizace světla

Elektromagnetické záření

 • Spektrální analýza, záření černého tělesa
 • Rádiové vlny a mikrovlny
 • Optické záření
 • Rentgenové a gama záření
 • Radiometrické a fotometrické veličiny

Atomová a jaderná fyzika

 • Atom vodíku
 • Jádro atomu
 • Radioaktivita
 • Jaderné reakce
 • Jaderné štěpení
 • Jaderné elektrárny
 • Využití radioaktivních nuklidů
 • Ochrana před zářením

Pomůcky

 • propisovačka, tužka, případně barevné tužky (jiné než fixy)
 • pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, šablona s funkcemi sinus, kosinus
 • kalkulačka (doma k ní najít návod)

Doporučená literatura

 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Dotisk 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2006, ISBN 978-80-7196-307-3.
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-266-3.
 • http://www.jreichl.com/fyzika/fyzika.htm
 • https://khanovaskola.cz

Pravidla klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

 1. Po dvou až třech hodinách krátká prověrka, pro klasifikování je třeba napsat minimálně 80 %.
 2. Dvě až tři souhrnné prověrky za pololetí, napsání všech je nutnou podmínkou pro klasifikaci.
 3. Známka z opravné prověrky se spočte jako součet dvojnásobku nové známky a původní známky dělený třemi.
 4. Ústní zkoušení, referáty, prezentace – počet zkoušení závisí na zapojení jedince do práce v hodinách.
 5. Laboratorní práce – hodnocen bude protokol o laboratorní práci, v hodnocení protokolu je zahrnuto i provádění vlastního měření. Pro klasifikování je třeba aspoň 80% účast na měřeních doplněná zpracováním příslušného protokolu.
 6. Domácí práce – v rámci náhodné kontroly je může učitel klasifikovat. Nepřítomnost na vyučování není důvodem k neodevzdání práce. Při neplánované nepřítomnosti studenta při odevzdávání práce, odevzdá student práci do první hodiny fyziky po svém příchodu do školy.
 7. V případě distanční výuky je účast v Google Učebně povinná. Výsledky elektronických testů se počítají do výsledné známky. Domácí práce se odevzdávají elektronicky.
 8. Předběžná známka se určí takto:
 •  výborně – Ø do 1,80
 • chvalitebně – Ø do 2,60
 • dobře – Ø do 3,40
 • dostatečně – Ø do 4,20
 • nedostatečně – Ø přes 4,20

Pak se zohlední studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený oproti předchozímu období.

Konzultace

Po vzájemné dohodě.