Fyzika – 2. ročník

Probíraná témata

Gravitační pole

 • Newtonův gravitační zákon
 • Intenzita gravitačního pole
 • Tíhová a gravitační síla
 • Svislý vrh
 • Vodorovný vrh

Molekulová fyzika a termika

Základní poznatky molekulové fyziky

 • Vzájemné působení částic
 • Modely struktury látek v různých skupenstvích
 • Rovnovážný stav
 • Teplota
 • Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost
 • Molární veličiny

Vnitřní energie, práce, teplo

 • Změny vnitřní energie tělesa
 • Měrná tepelná kapacita
 • Kalorimetrická rovnice
 • Přenos vnitřní energie
 • První termodynamický zákon

Plynné skupenství, kruhový děj

 • Ideální plyn
 • Střední kvadratická rychlost
 • Teplota a tlak plynu
 • Izotermický děj
 • Izochorický děj
 • Izobarický děj
 • Adiabatický děj
 • Kruhový děj s plynem
 • Druhý termodynamický zákon
 • Tepelné stroje

Pevné skupenství

 • Krystalické a amorfní látky
 • Ideální krystalová mřížka
 • Reálný krystal
 • Deformace, normálové napětí
 • Teplotní roztažnost pevných látek

Kapalné skupenství

 • Povrchová síla, povrchové napětí
 • Kapilární jevy
 • Objemová roztažnost kapalin

Změny skupenství

 • Tání a tuhnutí
 • Vypařování, var
 • Kapalnění, sublimace, desublimace
 • Sytá pára, fázorový diagram

Laboratorní práce

 1. Zobrazení pohybu pomocí grafů – rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb (opakování grafů)

Pomůcky

 • propisovačka, tužka, případně barevné tužky (jiné než fixy)
 • pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, šablona s funkcemi sinus, kosinus
 • kalkulačka (doma k ní najít návod)

Doporučená literatura

 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Dotisk 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2006, ISBN 978-80-7196-307-3.
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-266-3.
 • http://www.realisticky.cz
 • http://www.jreichl.com/fyzika/fyzika.htm
 • https://khanovaskola.cz

Pravidla klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

 1. Po dvou až třech hodinách krátká prověrka, pro klasifikování je třeba napsat minimálně 80 %.
 2. Dvě až tři souhrnné prověrky za pololetí, napsání všech je nutnou podmínkou pro klasifikaci.
 3. Známka z opravné prověrky se spočte jako součet dvojnásobku nové známky a původní známky dělený třemi.
 4. Ústní zkoušení, referáty, prezentace – počet zkoušení závisí na zapojení jedince do práce v hodinách.
 5. Laboratorní práce – hodnocen bude protokol o laboratorní práci, v hodnocení protokolu je zahrnuto i provádění vlastního měření. Pro klasifikování je třeba aspoň 80% účast na měřeních doplněná zpracováním příslušného protokolu.
 6. Domácí práce – v rámci náhodné kontroly je může učitel klasifikovat. Nepřítomnost na vyučování není důvodem k neodevzdání práce. Při neplánované nepřítomnosti studenta při odevzdávání práce, odevzdá student práci do první hodiny fyziky po svém příchodu do školy.
 7. V případě distanční výuky je účast v Google Učebně povinná. Výsledky elektronických testů se počítají do výsledné známky. Domácí práce se odevzdávají elektronicky.
 8. Předběžná známka se určí takto:
 •  výborně – Ø do 1,80
 • chvalitebně – Ø do 2,60
 • dobře – Ø do 3,40
 • dostatečně – Ø do 4,20
 • nedostatečně – Ø přes 4,20

Pak se zohlední studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený oproti předchozímu období.

Konzultace

Po vzájemné dohodě.