Informatika a výpočetní technika – 1. ročník

Probíraná témata

Tabulkové procesory

 • Adresování buněk – relativní, absolutní, smíšené
 • Vkládání vzorců – definované uživatelem, vestavěné (součet, průměr,…)
 • Formátování tabulek
 • Filtrování dat
 • Jednoduché grafy s popisem

Součásti počítačů

 • Vnější a vnitřní zařízení
 • Hardware a software

Ochrana PC

 • Antivir, firewall, aktualizace – použití, princip, činnost
 • Spam, hoax

Zdroje informací

 • Internet ( prohlížeč, vyhledávač)
 • Relevance zdrojů informací

Použití zdrojů informací

 • Netiketa
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon na ochranu osobních údajů
 • Autorský zákon (citace, použití obrazových záznamů, hudby)
 • Licence (typy a použití)

Doporučená literatura

ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: [kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3228-9.

Pravidla klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

 1. Po dvou týdnech krátká prověrka, pro klasifikování je třeba napsat minimálně 80 %.
 2. Dvě až tři souhrnné prověrky za pololetí, napsání všech je nutnou podmínkou pro klasifikaci.
 3. Ústní zkoušení, referáty, prezentace – počet zkoušení závisí na zapojení jedince do práce v hodinách.
 4. Domácí práce – v rámci náhodné kontroly je může učitel klasifikovat. Nepřítomnost na vyučování není důvodem k neodevzdání práce. Při neplánované nepřítomnosti studenta při odevzdávání práce, odevzdá student práci do první hodiny po svém příchodu do školy.
 5. V případě distanční výuky je účast v Google Učebně povinná. Výsledky elektronických testů se počítají do výsledné známky. Domácí práce se odevzdávají elektronicky.
 6. Předběžná známka se určí takto:
 •  výborně – Ø do 1,80
 • chvalitebně – Ø do 2,60
 • dobře – Ø do 3,40
 • dostatečně – Ø do 4,20
 • nedostatečně – Ø přes 4,20

Pak se zohlední studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený oproti předchozímu období.

Konzultace

Podle dohody.