Fyzika – septima

Probraná témata

Střídavý proud

 • Střídavé napětí
 • Odpor v obvodu střídavého proudu
 • Kondenzátor v obvodu střídavého proudu
 • Cívka v obvodu střídavého proudu
 • Složený obvod střídavého proudu
 • Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
 • Rezonance sériového RLC obvodu
 • Výkon střídavého proudu

Elektřina a magnetismus v praxi

 • Třífázová soustava střídavého napětí
 • Elektromotory
 • Transformátory
 • Elektromagnetické kmitání, oscilační obvod
 • Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění
 • Analogové a digitální zachycení skutečnosti
 • Přenos signálu pomocí rádiových vln

Optika

Šíření světla

 • Světlo, šíření světla
 • Odraz světla
 • Lom světla
 • Úplný odraz světla

Optická zobrazení

 • Vznik obrazu, dírková komora
 • Rovinné zrcadlo
 • Duté zrcadlo
 • Vypuklé zrcadlo
 • Zobrazení spojkou
 • Zobrazení rozptylkou
 • Oko a vady zraku
 • Optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled, fotoaparát)

Vlnové vlastnosti světla

 • Disperze světla, barvy
 • Interference světla
 • Interference na tenké vrstvě
 • Ohyb světla na překážkách a na mřížce
 • Polarizace světla

Elektromagnetické záření

 • Spektrální analýza, záření černého tělesa
 • Rádiové vlny a mikrovlny
 • Optické záření
 • Rentgenové a gama záření
 • Radiometrické a fotometrické veličiny

Atomová a jaderná fyzika

 • Atom vodíku
 • Jádro atomu
 • Radioaktivita
 • Jaderné reakce
 • Jaderné štěpení
 • Jaderné elektrárny
 • Využití radioaktivních nuklidů
 • Ochrana před zářením

Pomůcky

 • propisovačka, tužka, případně barevné tužky (jiné než fixy)
 • pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, šablona s funkcemi sinus, kosinus
 • kalkulačka (doma k ní najít návod)

Doporučená literatura

 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Dotisk 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2006, ISBN 978-80-7196-307-3.
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-266-3.
 • http://www.jreichl.com/fyzika/fyzika.htm
 • https://khanovaskola.cz

Konzultace

Po vzájemné dohodě (zpravidla úterý 14:25 – 15:10 hodin).