Vybrané kapitoly z fyziky MT3

Probraná témata

Úvod do speciální teorie relativity

 • Čas a prostor v klasické fyzice
 • Postuláty STR, relativita současnosti
 • Dilatace času
 • Kontrakce délek
 • Skládání rychlostí
 • Dynamika v STR
 • Paradoxy STR
 • Obecná teorie relativity

Kirchhoffovy zákony

Polovodiče a základy elektroniky

 • VA charakteristika polovodičové diody – VA charakteristika diody
 • Vlastní a příměsové polovodiče
 • Polovodičová dioda
 • Tranzistor
 • Unipolární tranzistor

Vedení elektrického proudu v plynech

 • Nesamostatný výboj v plynu
 • Samostatný výboj v plynu
 • Katodové záření
 • Elektronky

Obvody střídavého proudu s rezistorem, cívkou a kondenzátorem

 • Rezistance, kapacitance, induktance, impedance, fázový posuv
 • Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
 • Složený paralelní RLC obvod střídavého proudu
 • Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem
 • Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí

Úvod do kvantové mechaniky

 • Shrnutí klasické fyziky
 • Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice
 • Dvouštěrbinový experiment
 • Princip neurčitosti
 • Vlnová funkce
 • Spin, interpretační problémy kvantové fyziky

Laboratorní práce 18. 1. 2018

 1. How Deep Is Your Blue? Sestrojte graf závislosti barvy roztoku na koncentraci roztoku a určete koncentraci neznámého vzorku. Klíčová slova: Lambert-Beerův zákon, HSV nebo HSL barevný model, aplikace pro Android: Color Grab, pro iOS: ColorAssist Free Edition. Zdroj: http://www.science-on-stage.eu/page/display/5/28/1290/istage-2-smartphones-in-science-teaching Odevzdat do 25. 1. 2018

Dobrovolný domácí úkol

 1. V roce 2008 byl uveden do zkušebního provozu (a ihned poté se na rok rozbil) největší urychlovač LHC ve Švýcarském Cernu. Urči jakou největší rychlost může v tomto urychlovači dosáhnout proton. Obvod urychlovače měří 27 km a supravodivé magnety, které udržují urychlované částice na kruhové dráze jsou schopny vytvářet magnetické pole o indukci 8 T.
 2. Na obrázku je nakresleno schéma obvodu se dvěma zdroji elektromotorického napětí Ue1Ue2 a se třemi rezistory R1R2R3. Určete, jaké proudy procházejí jednotlivými rezistory (jaká je jejich velikost a směr). Zkuste i obecné řešení.
  Ue1 = 2Ue2Ue2 = 20 VR1 = R3 = 20 ΩR2 = 30 Ω

Pomůcky

 • propisovačka, tužka, případně barevné tužky (jiné než fixy)
 • pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, šablona s funkcemi sinus, kosinus
 • kalkulačka (doma k ní najít návod)

Doporučená literatura

 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Dotisk 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2006, ISBN 978-80-7196-307-3.
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-266-3.
 • http://www.jreichl.com/fyzika/fyzika.htm
 • https://khanovaskola.cz

Pravidla klasifikace

Konzultace

Po vzájemné dohodě (zpravidla pondělí 7:30 až 7:55 hodin).